[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن،

تلگراف

 

از اصفهان به ط [طهران]؛ شماره قبض:----، شماره تلگراف: ۴۹۸؛ تعداد کلمه: -----، تاریخ اصل: ------، تاریخ وصول: ۱۵ مهر [۱۳۲۹] [تاریخ صحیح ۱۴ آبان ۱۳۲۹]

 

[وزارت] کشور

ساعت سه بعد از ظهر امروز تلگرافخانه بروجن گزارش داده در اثر اختلافات بین مسلمانان و بهائیان، محفل بهائیان آتش زده شده و چنان‌چه قوای کمکی نرسد، عواقب وخیمی خواهد داشت. به فرماندار شهرکرد دستور داده شد شخصاً به بروجن حرکت، در رفع غائله اقدام نماید. هم‌چنین به هنگ ژاندارمری دستور داده شد قوای کمکی اعزام و انتظامات را برقرار نمایند. از طرف لشکر نیز برای حفظ انتظامات عدّه[ای] سرباز با یک نفر افسر اعزام گردید. جریان متعاقباً به عرض خواهد رسید. ۴۹۸، ۱۴ آبان ۱۳۲۹.

از طرف استاندار

 

[مهر: ادارۀ تلگراف تهران، دایره فرستنده].

[دستنوشته ۱:] انتظامات، سیاسی، ۱۵ آبان [۱۳۲۹].

[دستنوشته ۲:] شمارۀ ۱۵۴۴۴ / ن – ۱۵ آبان [۱۳۲۹].

[دستنوشته ۳:] در انتظار جریان بعدی است. فعلاً بایگانی شود. [امضاء]، ۱۶ آبان ١٣٢٩.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]