[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت راه

موضوع: -----

 

تاریخ: ۲۵ مرداد [۱۳۲۳]

شماره: ۱۴۰ پیوست: رونوشت تلگراف

 

فوری

محرمانه

جناب آقای نخست وزیر

با تقدیم رونوشت کشف تلگراف رمز رئیس اداره راه شوسه شاهرود چون مأمورین اداره راه تأمین جانی و مالی ندارند، مستدعی است مقرر فرمائید اقدام مقتضی نسبت بمحافظت آنها معمول و از نتيجه وزارت راه را مستحضر فرمایند.

وزیر راه

 

[یادداشت زیر نامه] فوری است

وزرای کشور و شهربانی [توسعه کشور] ۲۸ مرداد [۱۳۲۳]

 

شماره: ۱۰۹۱ تاریخ: ۶ شهریور ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]