[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بتاریخ: -----۱۳۲

شماره: -----

ضمیمه: ------

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

اداره دفتر وزارت

 

فوری

جناب آقای نخست وزیر

محترماً عین تلگراف واصله از بروجن خطاب به مطبوعات و علماء و گزارش رئیس تلگرافخانه آنجا را برای کسب دستور از لحاظ مارك [مبارک] میگذراند تا چنانچه مقتضی باشد بمقصد ارسال گردد.

وزیر پست و تلگراف و تلفن [امضاء]

 

[یادداشت زیر نامه]

بعرض رسید – [ناخوانا] تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۲۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]