[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

اداره: دفتر وزارت

دایره: رمز

 

محرمانه

 

نمونه: ۱۹۴

تاریخ: ۲۵ خرداد ماه ۱۳۱۹

شماره: ۱۰ - ۸۷۲

پیوست: ۱

 

جناب آقای نخست وزیر

محترماً رونوشت گزارش رمز تلگرافی رسیده از پستل سنگسر برای اگهی خاطر مبارک به پیوست تقدیم میشود.

وزیر پست و تلگراف و تلفن

[امضا]

 

[مهر:]

ورود به دفتر ریاست وزراء

شماره: ۹۶۵۲

بتاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۱۹

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]