[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: ۲۲۴۶

شماره خصوصی: ۱۱۶

جزوهدان: -----

پرونده: -----

[آرم]

وزارت کشور

اداره: سیاسی و گذرنامه

دایره: -----شعبه: ------

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: ----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: -----

تاریخ تحریر:----- ماه: ----- تاریخ ثبت: ----- ماه: -----تاریخ پاکنویس: ----- ماه: ----- تاریخ خروج: ۱۴ فروردین ۱۳۲۳

محرمانه

 

نخستوزیری

رونوشت گزارش شماره ۱۰۰۱۵ تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۲۳ شهربانی کل کشور راجع به عملیّات محمدجواد ماهیار کارمند بانک ملی اصفهان تلواً برای مزید استحضار تقدیم میشود.

وزیر کشور

مدیر کل

[امضا]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]