[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری هفتم

دائره: -----

 

تاریخ: ۶ خرداد ۱۳۲۳

شماره: ۱۱۱۹۰

ضمیمه: دارد

 

وزارت کشور

با تقدیم احترامات رونوشت تلگراف رمزی که از معاونت استانداری رسیده ایفاد میدارد بطوریکه اطلاع رسیده فعلاً فتنه خاموش گشته و البته برای جلوگیری از حدوث نظایر این قضایا دستور کافی صادر میفرمائید.

 [امضاء]

ابراهیم قوام

 

[یادداشت بالای صفحه:]

۲۴ /۱

[ناخوانا] / ۶ خرداد ۱۳۲۳

۱۲۳۵۴ / ۸ خرداد ۱۳۲۳

 

[یادداشت پائین صفحه:]

۱۷۲۵- ۱۰ خرداد ۳ [۱۳۲]

گلشاهی

[امضاء] [ناخوانا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]