[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از آباده به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۴۶۵۷، شماره تلگراف: ۱۰۵؛ تعداد کلمه: ۱۹۶، تاریخ اصل: ۲۰ ]بهمن ۱۳۲۲]، تاریخ وصول: ۲۱ بهمن [۱۳۲۲]

جناب نخست وزیر، رونوشت وزارت جنگ، وزارت کشور، ادارۀ کلّ تشکیلات ژاندارمری

سیّد محمّد قیّومی روضه‌خوان ابرقوئی در صُغاد و بهمن ۱۵ کیلومتری آباده، جمع عوام و اوباش محلّی به نام دیانت محرّک [تحریک و] در ظرف این چند روزه به اقسام شرارات و رذالت از قبیل سوختن درب‌ها و مبلهای حضیرت قدس [حظیرة‌القدس] و سوختن درهای باغات و ریختن سنگ در خانه‌های بهائیان و کتک زدن و فحّاشی مبادرت، به ادارات مربوطهٴ آباده تظّلم نموده به واسطهٴ ننمودن اقدام مؤثّر، بر تجرّی اراذل و اوباش محلّی افزوده و بیش از پیش در صدد ایذاء و اذیّت هستند. آیا یک قرن تمام انواع صدمات و بلیّات از قبیل کشتن و سوختن نفوس و غارت اموال و اسارت اهل و عیال کافی نیست و آیا هنوز میقات اجرای عدالت نسبت به این حزب مظلوم نرسیده است؟ چنان‌چه امر فوری مؤثّر برای جلوگیری از اقدامات شرارت‌آمیز نشود، جان و مال جمعی مظلوم و بی‌گناه در معرض خطر شدید و قطعاً [به] سایر قرا و شهرستان آباده سرایت خواهد نمود.

عبّاس طاهری، بدیع‌الله آگاه، محمّدتقی افنان، شکرالله زایر‌پور، فریدون بهرامی، خلیل ثابت، محمّدحسین وفا، وجیه‌الله فروزان، حیدر یزدانی، ابراهیم یزدانی، عطاءالله خضرائی

 

[ مهر: ادارۀ تلگراف طهران].

[ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۷۴۹۰، تاریخ: ۲۴ بهمن].

[دستنوشته:] فوری، آقای اللّهی‌پور، معطوف به این تلگراف به شمارۀ ۵ به ژاندارمری بنویسید. به فرمانداری تلگراف کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]