[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره: دفتر کل

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۲۸

شماره: ۲۰۸۲۸

پیوست: -----

موضوع: -----

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کل کشور

قسمت: ----

در جواب مراسله حروف اعداد ممیزه که متمم شماره است با شماره ذکر شود.

محرمانه

 

ریاست کل دفتر نخستوزیری

رونوشت گزارش تلگرافی شماره ۲ تیمسار سرتیپ ایروانی بازرس اعزامی از کاشان راجع به قتل دکتر برجیس و تعقیب قضیه بدستور دادستان محل برای استحضار لفاً ایفاد میگردد.

از طرف رئیس شهربانی کل کشور - سرهنگ شریف

[امضا]

[مهر محرمانه]

 

[یادداشت دستنویس در پائین صفحه]

بعرض میرسد، ملاحظه شد تعقیب دستورات شفاهی شرحی تاکیداً و تائیداً بوزارت کشور دادگستری و وزارت کشور نوشته شده.

۲۴ /۱۱

۴/ ۱۹۳۹

۲۰ بهمن ۱۳۲۸

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]