[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ۱۰۹۱

جزوه دان: -----

پرونده: ۴

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: مهر هوشیار

 

تاریخ نوشتن: ----- ماه: -----

تاریخ پاکنویس: ۲۲ شهریور ۱۳۲۳

 تاریخ ثبت: ۶ شهریور ماه ۱۳۲۳

 

فوری محرمانه

وزارت کشور - اداره کل شهربانی

رونوشت نامه شماره: ۱۴- ۲۵ مرداد ۱۳۲۳

وزارت راه متضمن کشف تلگراف رمز رئیس اداره راه شوسه شاهرود برای اطلاع و اقدام لازم فرستاده میشود.

نخست وزیر

دبیران [امضا] ۳۰ مرداد ۱۳۲۳

[امضای دیگر] ۳۱ مرداد ۱۳۲۳

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]