[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بتاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۲۶

شماره ۴ / ۱۶۹۷

[آرم]

نخستوزیر

 

با کمال احترام بعرض عالی میرساند

مرقومه عالی مورخه ۴ شهریور ماه جاری متضمن دادخواست اصناف و پیشهوران کرج زیب وصول داد و از اینکه با ارجاع امری مفتخرم فرمودهاند نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم همانطور که نظر عالی بود شرح مؤکدی بوزارت کشاورزی صادر گردید که رونوشت آن تلواً ایفاد میگردد. جواب وزارت مذکور را مجدداً به استحضار عالی خواهد رساند.

ایام بکام باد

محمد قوام

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

تجدید شد

۹ شهریور

مقرّر فرمودند جملۀ «رونوشت آن تلواً ایفاد میگردد» حذف و مجدّداً برای امضاء تقدیم گردد.

۹ شهریور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]