[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ۵۲۳

جزوه دان: ۴

پرونده: ۱۰ – ۶ / ۲۲

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

پیوست: ------

پاکنویس کننده: [ناخوانا]

تاریخ نوشتن: ۱۳ خرداد ۱۳۲۳ تاریخ پاکنویس: ----- ماه: ----- تاریخ ثبت: ۲۱ خرداد ۱۳۲۳

 

محرمانه

وزارت کشور

تلگرافی از آباده  بامضای آقای شریفالواعظین آبادۀ دایر بر پاره حرکات بهائیها در آباده و گماردن نگهبان در مدخل مسجد و غیره رسیده که رونوشت آن بضمیمه فرستاده میشود.

دستور فرمائید از این کشمکشهای حزبی و مذهبی جلوگیری نمایند-   

نخست وزیر

 

[امضاء] [ناخوانا] ۱۳ خرداد [۱۳۲۳]

[یاداشت در حاشیه راست:] رونوشت تهیه شد.

[امضاء] [ناخوانا]

[تاریخ:] ۲۰ خرداد [۱۳۲۳]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]