[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

شماره عمومی ۳۶۶۱

شماره خصوصی-----

جزوه دان ۴

پرونده: ۱۰/ ۶- ۲۲

 

نوع پیش نویس -----

موضوع پیش نویس -----

پیوست -----

پاکنویس کننده ملک

 

تاریخ نوشتن ----- ماه ----- تاریخ پاکنویس ۳ خرداد [۱۳۲۳] تاریخ ثبت ۴ خرداد ۱۳۲۳

 

وزارت کشور

عطف برونوشت تلگراف مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۳ که بامضای عدۀ از اهالی آباده دائر بشکایت از عملیات شرارت آمیز علی اکبر نام مسلماً مامور امری فرستاده شده است: دستور فرمائید در اسباب رسیدگی و در جلوگیری از اینگونه تحریکات و عملیات اقدام لازم بعمل آورده نتیجه را اطلاع دهند.

نخست وزیر

[امضاء]

[تاریخ] ۴ خرداد [۱۳۲۳]

 

[یادداشت زیر نامه] صدیقی ۲ خرداد ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]