[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]


شماره عمومی: ۱۳۸۰۳

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: -----

پرونده: -----

[آرم]

دفتر نخستوزیر

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

پیوست: ------

پاکنویس کننده: ------

تاریخ نوشتن: ۱۸ مهر ۱۳۲۶

تاریخ پاکنویس: ۱۹ مهر ۱۳۲۶

تاریخ ثبت: ۲۳ مهر ۱۳۲۶

 

فرمانداری بندرشاه

رونوشت تلگرام کبیری نژاد بنمایندگی اهالی بندرشاه راجع به اظهار نگرانی از پاره تظاهرات مذهبی و عملیات رشیدی و طائی بپیوست فرستاده میشود: مقتضی است درینباب رسیدگی و اقدام لازم بعمل آورده و نتیجه را اطلاع دهید. مرتضی خوانی

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

آقای کبیرینژاد - تلگرام شماره ۴۴ شما واصل و به فرمانداری بندرشاه نوشته شد

مرتضی خوانی

[یادداشتهای دستنویسی در حاشیه صفحه]

بندرشاه

مستقیم

تلگرام بندرشاه

[ناخوانا]

رونوشت نمودند

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]