[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت امور خارجه

 

[بدون شماره و تاریخ]

 

رونوشت ترجمه تلگراف محفل مرکزی بهائیان هندوستان به اعلیٰ‌حضرت همایون شاهنشاه

 

اعلی‌حضرت همایون شاهنشاه محمّدرضا شاه پهلوی، تهران، ایران

رونوشت جناب آقای محمّد ساعد نخست وزیر ایران، تهران

رونوشت مجلس شورای ایران به وسیلهٴ رییس محترم آن

بهائیان هندوستان از استماع این‌که تکرار فجایع صد سال پیش زمان قاجار در دورهٴ سلطنت آن اعلیٰ‌حضرت امکان پذیر می‌باشد، تعجّب نمودند. این‌گونه حوادث که به میزان وسیع‌تر و با کمک مستقیم دولت وقت در آن ایّام به وقوع می‌پیوست، برای اوّلین بار توجّه دقیق دنیای مغرب زمین را نسبت به رژیم تأسّف‌آور سلسلهٴ قاجار معطوف و هم‌دردی مجدّانهٴ مستشرقین مشهوری را از قبیل پرفسور برون (انگلستان)، بارون روزن (سن‌پطرزبورگ)، کنت دگوبینو و مسیو نیکلا (فرانسه) برای دیانت بهاء تحصیل نمود و در نتیجه منجر به علاقه پیدا کردن جهانیان نسبت به تاریخ و تعالیم بهاءالله گردید. روزنامه‌های مهمّ تهران راجع به قتل و غارت و آتش زدن شاهرود اسمی نبرده‌اند. امیدواریم این سکوت دلیل موافقت و رضایت آنها بر این ستمگری نبوده، بلکه حسّ انفعال مانع از این شده که نویسندگان نام‌برده به اطّلاع جهانیان برسانند که تا هنوز چنین فجایعی در ایران ممکن‌الوقوع می‌باشد. ما هم به نوبهٴ خود این خبر ملالت‌آور را به مطبوعات هندوستان ندادیم، زیرا با وجود این‌که ما بومی و اهل هندوستان می‌باشیم، لکن میل داریم که هم میهنان ما نسبت به سرزمینی که باب و بهاءالله در آن‌جا تولّد یافته و هم‌چنین نسبت به مردمی که بیش از صدها هزار نفر مرد و زن و کودک بهائی در میان آنها دچار شکنجه و آزار خارج از وصفی گردیدند، خوشبین باشند و این شکنجه و آزار، هم‌دردی جهانیان را برای ایرانیان [بهائی] جلب نمود. در تمام دنیا حمایت از اقلیّت‌ها اعمّ از کوچک و بزرگ وظیفهٴ هر دولت متمدّنی می‌باشد. از این‌که بهائیان ایران بزرگ‌ترین اقلیّت‌های غیر مسلمان را تشکیل داده و تعداد آنها از مسیحی وکلیمی و زرتشتی بیشتر است، حقیقت غیر قابل انکاری می‌باشد. صداقت و وفاداری بهائیان نسبت به دولت قانونی تردید ناپذیر بوده و از یک‌صد سال به این طرف کراراً به ثبوت رسیده است. از پیشگاه اعلیٰ‌حضرت همایون شاهنشاهی استدعای عاجزانه داریم که به دولت خود لزوم اتّخاذ تدابیر مؤثّر برای حمایت و تأمین جانی بزرگ‌ترین اقلیّت‌های غیر مسلمان ایران را گوشزد فرموده و بدین ترتیب باعث تشیید مراتب هم‌دردی بین‌المللی بیشتری نسبت به آنها شوند.

دبیر محفل مرکزی بهائیان هندوستان، رستم ثابت

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]