[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[٩ خرداد ١٣۵٨] ٣٠ می ١٩٧٩

 

ترجمه

تلگراف هیئت نمایندگی جامعه بین‌المللی بهائی به جناب آقای مهدی

بازرگان نخست‌وزیر – ایران – طهران

جناب آقای نخست‌وزیر:

از ادامه تصرف اماکن مقدسه بهائی در ایران توسط افراد مسلح و اعمال فشار روزافزونیکه بر علیه بهائیان و اموال و املاک آنان میشود و همچنین نسبت به مطالبی که من باب غرض و بر خلاف واقع بدیانت بهائی در مطبوعات ایران منتشر میگردد این هیئت عمیقاً نگران و مضطرب و پریشان خاطر است زیرا این اظهارات بی‌اساس مطبوعات موجب خصومت و تحریک و التهاب احساسات غضب‌آلود مردم بر ضد یک جامعه محروم از حمایت قانون میگردد. اطمینان قاطعی که آنجناب و سایر مقامات مسئول دادند باعث امیدواری ما گشت که با جمیع اقلیتها و تبعۀ جمهوری اسلامی ایران از روی کمال عدالت رفتار خواهد شد و حقوق آنها محفوظ خواهد ماند، لیکن چون بهائیان ایران مجال انکار و اثبات اظهارات کذب و ادعاهائیکه بر علیه آنها شده ندارند ما لازم میدانیم این عریضه را از طرف جامعه جهانی بهائی به آنجناب ابلاغ نموده و موقعیت خود را در مورد اتهامات مختلفه که هم اکنون بر علیه بهائیان در کشور شما وارد میگردد رسماً باطلاع برساند:

بهائیان را متهم میکنند که بر ضد اسلامند ما بدون پرده و ابهام اظهار میداریم که آثار بهائی بنحوی روشن و مبرهن مقر بر آن است که کتاب مقدس قرآن کتابی است آسمانی و منزله از سماء مشیّت ربانی و معتقدیم باینکه حضرت محمد (ص) رسول‌الله است و ائمه اطهار علیهم‌السلام دارای مقامی واﻻ بوده جانشینان بر حق و منصوص حضرت رسول اکرم میباشند. فی‌الحقیقه آئین بهائی بعد از شریعت مقدس اسلام تنها دیانت مستقل عالم است که بدون بیم و هراس معترف و مصدق مقام حقیقی شارع مقدس دین مبین اسلام و حقانیت قرآن کریم و جانشینان آن مظهر رحمن میباشد هر شخصی که بخواهد آئین بهائی را قبول کند خواه زرتشتی، یا کلیمی، یا مسیحی، یا هندو یا بودائی حتی یک ملحد فقط پس از قبول خالصانه و صادقانه مقام شامخ حضرت محمد (ص) که پیغمبر بر حق الهی است میتواند بهائی شود.

اتهام دیگر افترای پیوستگی مؤمنین دیانت بهائی با صهیونیست است و آن باین علت است که مرکز جهانی بهائی در اسرائیل و وجوهی توسط بهائیان به آن اقلیم ارسال میشود همچنین یافتن اشاراتی در آثار بهائی مبنی بر مراجعت قوم یهود به اراضی مقدسه است.

در جواب این اتهامات بهائیان با نهایت احترام متذکر میگردند:

اوﻻً استقرار مرکز جهانی بهائی در اراضی مقدسه از تاریخ ورود حضرت بهاءالله به آن اقلیم در سنه ١٨۶٨ مسیحی بوده و سالیانی دراز قبل از تأسیس کشور و حکومت اسرائیل بوده‌ است و هیچگونه ارتباطی با صهیونیست ندارد. حضرت بهاءالله بر طبق فرامین صادره از جانب دو دولت اسلامی یعنی ایران و ترکیه به آن اراضی بعیده تبعید گردیدند. علیهذا استقرار مرکز روحانی بهائیان در آن سامان کاملاً مستند به شواهد تاریخیه است.

ثانیاً بموجب مقررات مندرجه در تعالیم دیانت بهائی چون مراکز روحانی و اداری آن باید همواره در یک محل موجود باشد بنابراین باین علت بهائیان نمیتوانند مرکز اداری جهانی خود را از اسرائیل بجای دیگر منتقل نمایند و آنرا از مرکز روحانی جدا سازند. علیهذا به سرزمینی که پیروان ادیان جهانی ثلاثه دیگر آنرا مقدس میشمارند و زائرین محترم این شرایع مکرمه اقدام خود را خاضعانه متوجه این خطه منوره مینمایند زائرین بهائی برای زیارت قبله و سایر اماکن متبرکه آئین خویش که تعلق قلبی به آن‌ها دارند بدانصوب عزیمت میکنند در آن سرزمین است که معهد اعلی و اشرف هیئت دینی اهل بها که بیت‌العدل اعظم نامیده میشود در آنجا مقر و مأوی دارد.

ثالثاً تبرعاتی‌ که توسط بهائیان به مرکز جهانی بهائی در اسرائیل ارسال شده صرفاً و منحصراً برای حفظ و نگهداری اماکن مقدسه و تاریخی آنها و جهت انجام امور اداری شریعت خودشان میباشد پیروان سایر ادیان نیز اماکن مقدسه و دوائر اداری خود را که در آن سرزمین واقع است مانند تبرعات تقدیمی مسلمین برای حفظ و تعمیرات مسجدالاقصی در اورشلیم به همین شکل حمایت و اعانت مینمایند بعلاوه اصل مسلم در دیانت بهائی اینستکه مؤسسات بهائی از غیر بهائیان چه از اشخاص و چه از مؤسسات یا از حکومات موجود تبرعات قبول نمینمایند. لذا مرکز جهانی بهائی بر خلاف سایر مؤسسات دینی که در اسرائیل واقع است مانند جوامع کلیمی و مسیحی و مسلمان که از دولت تقاضا و دریافت کمک هزینه برای نگهداری و تعمیر موقوفات مذهبی خود مینمایند، علی‌اﻻصول اینگونه هزینه‌ها را از دولت قبول نمیکنند و هزینه‌‌های مربوط به خود و نگهداری اموال و املاکشان را تنها از طریق مساعدت مالی که از پیروان آئین بهائی از سراسر جهان دریافت میدارد تأمین مینماید.

رابعاً اشارات مندرجه در آثار بهائی راجع بمراجعت یهودیان به اراضی مقدسه لفظاً و معناً با نبوات صریحه مندرجه در کتب مقدسه سایر ادیان باﻻخص بنحوی مشخص با آیات کتاب مقدس تورات و انجیل مطابقت دارد. علیهذا غیرقابل تحمل است که بهائیان بعلت اینکه در نوشتجات و آثارشان بیاناتی راجع به این مطلب نیز یافت میشود به بدرفتاری و دشنام و سرزنش و اعتراض خاص تخصیص یافته باشند.

اتهامات و مفتریات دیگری به بهائیان بعنوان عمال امپریالیسم و قوای بیگانه و ساواک یا اینکه بعضی از افراد منتسب به این جامعه جزء افراد و اولیاء امور رژیم سابق بوده‌اند نسبت داده شده ‌است که این اتهامات با توجه بتعالیم صریحه‌ایکه در دیانت بهائی موجود است جملگی مردود میباشد.

ضمناً نکات مشخصه ذیل را باستحضار عالی میرسانیم:

١– در مطبوعات ایران قرائت کردیم که بعضی از رؤسای رژیم سابق از قبیل امیرعباس هویدا منصور روحانی و پرویز ثابتی بهائی بوده‌اند این اظهارات بهیچوجه صحیح نیست انتساب و عضویت اینگونه اشخاص به دیانت بهائی از آنجا ریشه میگیرد که یک وقتی پدران و یا فامیل آنها بهائی بوده‌اند در دیانت بهائی یک اصل مسلم موجود میباشد و آن این است که موهبت ایمان باین دیانت از انتخاب آزاد خود شخص ناشی میشود و نمیتواند خود بخود از نسلی به نسل بعد منتقل گردیده و موروثی باشد.

٢– یکی از تعالیم بهائی عدم مداخله در امور سیاسیه است و آن بقدری اساسی است که در یک مورد در رژیم سابق وقتی یک بهائی مسجل شغل وزارت کابینه را پذیرفته از جامعه بهائی طرد گردید – برگذاری شغلهای دولتی در زمینه‌هائی از قبیل طبابت، عضویت در ادارات و مدیریت البته برای بهائیان مجاز است. در رژیم سابق اینگونه پست‌ها به بعضی از بهائیان برگذار شده بود و علت آن هم صرفاً اعتماد بی چون و چرا و صحت عمل و درستکاری آنها بوده است. شماتت و ملامت و مقصر جلوه دادن اینگونه اعضاء قابل اعتماد جامعه ایرانی بخاطر همکاری و پیشرفت و تعقیب امور اداری گذشته غیرمنطقی است اگر هر فرد بهائی عملی مباین قوانین و مقررات کشور بنماید البته بایستی مجازات گردد لیکن این امر نباید بهیچوجه تقدس و حرمت تعالیمی را که در نظر نادیده میانگارد تیره و تار سازد یا موجب بد نامی و لکه‌دار کردن اصول اخلاقی جامعه دینی که به آن تعلق دارد گردد.

جناب آقای نخست‌وزیر بهائیان جهان ایران را بدیده احترام و محبت و علاقه تام مینگرند برای آنان ایران مهد آئین مبینشان میباشد و ایرانیان هموطنان نفوسی هستند که حیات خود را با نور پرفروغ محبت و عشق و امید روشن و منور ساخته‌اند. بسیاری آرزوی عزیمت کشور شما را دارند تا بزیارت اماکن مقدسه که مرتبط با حیات نفوس مبارکی میباشد که شدیداً مورد احترام و علاقه قلبی آنهاست و بی‌نهایت برای بهائیان عزیز و گرامی است موفق شوند.

جناب آقای نخست‌وزیر اکنون ما به نمایندگی بهائیان سراسر عالم از شما استمداد میکنیم که به نجات یک جامعه ستمدیده و مظلوم که اهداف و اصول تعالیمشان بطور غیرعادلانه و ناصحیح ارائه گردیده و حقوق حقه آنها بنحوی ظالمانه پایمال شده کمک کنید چه که یگانه امیدشان بعدالت و نصفت در آن سرزمین تاریخی منوط بتمایل صمیمانه دولت جدید میباشد که در تمشیت امور جاریه همچنین در مقررات قانون اساسی جدید به اصول عالیه عدالت و انصاف که در اصول اساسی دیانت مقدس اسلام است اقتدا فرمایند.

محل امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]