[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

اداره: -----

 

[آرم]

وزارت داخله

 

محرمانه

رونوشت: نامه فرماندار و شهردار کاشان شماره ۸۲۰ مورخه: ۳۰ خرداد ۱۳۱۷ وزارت/ اداره که اصل آن بشماره ------ ثبت شد

وزارت داخله- عطفاً به تلگراف شماره: ۵۲۷ - ۳ خرداد رمز مراتب برای رسیدگی و اقدامات لازم به اداره شهربانی مراجعه اینک ضمن نامه شماره ۷۸ - ۲۲۱۰ رونوشت گزارش دایره آگاهی را جواباً باین فرمانداری فرستاده که رونوشت آن استحضاراً تقدیم میشود.- فرماندار و شهردار کاشان - رونوشت برابر با اصل است. بیگدلی ۱۳ تیر ۱۳۱۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]