[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره کتاب: ۷۳

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

۲۸ مرداد ۱۳۲۲

 

از: گرگان به: ط

شماره قبض: ۳۰۳۵

شماره تلگراف: ۹۷

عدد کلمات: ۳۶

تاریخ اصل: ۲۲

توضیحات:-----

تاریخ وصول: روز ۲۲ ماه مرداد

نام گیرنده: -----

 

جناب آقای نخست وزیر ۸۷۰۰۱۹ اگر چه بخش نامه ۷۴۴ [ناخوانا] در اجرای اقدام و اطلاع از [ناخوانا] رئیس شهربانی لازم شده و مراقبت میشود ۳۰۶۱ فرماندار گرگان قروی.

 

[یادداشتهای دستنویس در پائین صفحه]

۱۰ شهریور ۱۳۲۲

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]