[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

ادارۀ تلگرافی دولت علیه ایران

نمره کتاب: ۵۷۷ [ناخوانا]

سنه ۱۲۹

از کاشان به ط [طهران]

نمره قبض: ۴۰۷۷

نمره تلگراف: ۹۰

عدد کلمات: ۴۹

تاریخ اصل: ۲۰ میزان [مهر ۱۳۰۰]

توضیحات: جواب قبل است [ناخوانا]

تاریخ وصول: ۲۰ [ناخوانا]

اسم گیرنده: [ناخوانا]

 

توسط آقای دکتر عطاءالله خان مقام منیع وزارت جلیله داخله و وزارت جلیله معارف دامت شوکتهما

مدرسه وحدت بشر شعبه تربیت تهران تعطیل، مضمون حکم وزارت جلیله معارف منافی دایر بودن مدرسه و نتایج مناقشات، اطفال ویلان، تعرضات دیگر در تزاید، تکلیف.

کمیته وحدت بشر

[مهر]

 

[یادداشت دستنویس در پائین تلگراف ۱:]

با وجود تلگرافی که از کاشان بمقام ریاست وزراء عظام رسیده ومدرسه افتتاح شده و رفع غائله شده است دیگر در تعقیب این تلگراف اقدامی لازم نیست

۶ عقرب ۱۳۰۰ [۶ آبان ۱۳۰۰]

 

[یادداشت دستنویس در پائین تلگراف ۲]

تعلیمات عمومی، به دکتر عطاءالله خان بنویسید اگر تاکنون جواب بعهده تعویق افتاده برای این است که هنوز از طرف وزارت داخله جواب مراسله وزارت معارف نرسیده. پس از وصول جواب وزارت داخله جواب تلگراف مخابره خواهد شد

۸ عقرب ۱۳۰۰ [۸ آبان ۱۳۰۰]

 

[شماره‌ های دستنویسی در پائین تلگراف]

۲۹۷۰۲۱۲۳۹

۴۲۵ [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]