[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت داخله

اداره: کابینه دائره: [معاونت]

نمره ۴۵۰۳ / ۳۰۴

مورخه ۶ شهر جمادیالثانی ۱۳۳۰

ضمیمه -----

 

استخراج تلگراف رمز حکومت کاشان

مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکته تلگراف شماره ۱۶۴۳ مبارک زیارت شد از یکسال قبل تا بحال مکرر از طرف عموم علماء و طلاب و اهالی شهر کتباً و حضوراً اظهار داشتند که اولیای مدرسه وحدتبشر اغلب یهودی و بابی هستند و علناً در مدرسه تدریس این مذهب را مینمایند و باید البته فوری مدرسه توقیف شود و حضرات مجازات سخت شوند فکر و خیال انقلاب و آشوبی را داشتند چون سند کتبی در این باب حکومت بدست نیاورده بودند جلوگیری آن امکان نداشت چندی قبل برای امتحان سال دویم مدرسه آقای لسان الملک را دعوت کرده بودند همین که ایشان مصمم حرکت شدند از طرف آقایان علماء بایشان نوشته که رفتن شما بدنامی دارد و به بنده هم گفتند که ایشان را نگذارم مدرسه بروند ایشان ترک حرکت کردند تا چند روز قبل یک جلد کتاب چاپی حضرات را که راجع به دین بهائی است و توسط خواجه ربیع مدیر مدرسه تدریس میشود و حضرات طلاب بدست آورده با یک شرح مفصلی برای حکومت فرستادند که اگر خواجهربیع مجازات و مدرسه توقیف نشود باعث یک خونریزی سخت خواهد بود این بود راپورت مدرسه در باب مدرسه لازم است فوری توقیف و خواجه‎ربیع چندی از کاشان خارج شود و الاّ اسباب انقلاب. [ناخوانا]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]