[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

مجلس شورای ملّی

قانونگذاری

اداره: دبیرخانه

بتاریخ: ۶ آبان ۱۳۳۱

شماره: ۶۳۰۶

پیوست: یکبرگ

(وزارت کشور)

 

ریاست اداره دفتر وزارتی

بنام اشخاص زیر در شکایت از غارت و آتشسوزی بعضی اشرار و عدم توجه ادارات دولتی (علیاکبر حسنزاده – اسداله صادقزاده- عیسی طاهری) و نداشتن تأمین تلگرافی بمجلس شورایملّی مخابره شده است که رونوشت آن با اجازه کمیسون عرایض برای انجام وظیفه انتظامی و تأمین رفاه اهالی تلواً ارسال گردید.

رئیس اداره دبیرخانه مجلس شورایملی - عنقا

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

 رونوشت بالا با عین رونوشت. نتیجه رسید دادخواست باستانداری هشتم ارسال شد. نتیجه رسیدگی و اقدام را ضمن اعاده بمرجوعه اعلام دارند.

[ناخوانا]

[امضا]

 

[مهر با شماره های زیر در داخل آن]

شماره: ۶۹۰۱۷

تاریخ: ۷ آبان ۱۳۳۱

 

[تعدادی شماره های دستنویسی در بالا و پائین صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]