[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۳۱

شماره: ۴۱۸۷ / ط

ضمیمه: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: -----

در جواب مراسله حروف و اعداد ممیزه که متمم شماره است با شماره ذکر شود.

 

اداره انتظامات

گزارش تلگرافی کرمان مورخه ۲۴ مهر ۱۳۳۱ ذیلاً درج شود.

پیرو گزارشهای ۱۳ مهرماه و ۲۳ مهرماه امروز ساعت ۸ صبح پس از مذاکراتی که در دفتر اداره در حضور نماینده استانداری با نمایندگان متحصنین ماهان انجام گرفت پس از دو هفته اداره را ترک نموده به منازل خود رهسپار شدند.

از طرف رئیس اداره اطلاعات و آمار

[امضا]

 

[شماره و تاریخ دستنویس در پائین نامه]

۱۵۴۵۵

۳ آبان [۱۳۳۱]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]