[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

نمرۀ عمومی: ۲۰۴۶

نمرۀ خصوصی: ۳

کارتن: ۲۵

دوسیه: ۴

 

[آرم]

ریاست وزراء

 

نوع مسوده: -----

موضوع مسوده: -----

ضمیمه: -----

مسئول پاک نویس: ----

تاریخ تحریر: ----- ماه: -----

تاریخ پاک نویس: ----- ماه: -----

تاریخ ثبت: ۱ تیرماه ۱۳۰۶

 

اردبیل تلگراف شود

خدمت با سعادت جناب مستطاب [ملاذ] الانام حجةالاسلام آقای آقا میرزا علی اکبر [آقا] مجتهد دامت افاضاته تلگراف جناب مستطاب عالی بعرض مستطاب مقدس ملوکانه رسید[۱] دستور گردید عواطف مخصوصه شاهانه بوسیله وزارت جلیله دربار به جناب مستطاب عالی ابلاغ گردد. توجه دولت همواره به تنظیم شعائر اسلامیه و ترویج احکام شرع مطاع معطوف بوده و انحراف از این رویه را هیچگاه به مامورین و کارگزاران خود اجازه نمیداده و البته برای [ثقه] و استحکام مبانی این سیره نیز از آقایان علماء اعلام و پیشوایان قوم انتظار میرود که حفظ این اساس و استقرار انتظام آسایش عمومی را از مصادر امور [شامخ] محلی خود [مستدعی] و از آن مجاری تقاضا فرمائید.

[امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱]  [مقصود قتل امین العلمای اردبیلی است.]