[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخستوزیر

شماره عمومی: ۶۵۴۵

شماره خصوصی: -----

جزوهدان: ----٣٣

پرونده: -----

 

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: ملک

 

تاریخ نوشتن: ۱۱ شهریور ماه ۱۳۱۹

تاریخ پاکنویس: ۱۱ شهریور

تاریخ ثبت: ۱۲ شهریور ۱۳۱۹

 

از دفتر

اداره کل شهربانی

عطف بگزارش شمارۀ ۱۶۸۸۷ - ۲۶۰۷۷ – ۱۸ تیر ۱۳۱۹ و پیرو شماره ۶۵۰۰ - ۹ شهریور ۱۳۱۹ نامه عباس مهاجر و عباس گلستانی به پیوست برای آگاهی فرستاده میشود

رئیس دفتر نخستوزیری

[امضا]

۱۱ آذر ۱۳۱۹

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]