[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۵

شماره خصوصی: ۲۳۵۲۸

جزوه دان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

پیوست: ------

پاکنویس کننده: -----

نوشتن تاریخ: [تاریخ نوشتن:] ۲۸ بهمن ماه ۱۳۲۶

تاریخ پاکنویس: ۱ اسفند ماه ۱۳۲۶

تاریخ ثبت ۴ اسفند ماه ۱۳۲۶

 

ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهی

عطف بنامۀ شمارۀ ۸۰۱۹ - ۲۵ بهمن ماه ۱۳۲۶ متضمن عریضه تلگرامی عدّۀ از اهالی شاهرود که بتوسط جناب مستطاب آقای حاج سید ابوالقاسم مجتهد کاشانی به پیشگاه مبارک ملوکانه تقدیم گردیده باستحضار عالی میرساند چندی قبل بوسیله بخشنامۀ شمارۀ (محرمانه ۴ / ۱۷۴۶) شرح مؤثری بوزارت کشور و دادگستری نوشته و توجه داده شده است که محرکین و مسببین اغتشاشاتیکه بعناوین مذهبی ایجاد فتنه و فساد و تولید اختلاف و دودستگی را فراهم میسازند طبق مقررات قانون مورد تعقیب و کیفر قرار دهند بوصول نامۀ شمارۀ ۸۰۱۹ مجدداً نیز بدو وزارتخانه نامبرده توجه لازم داده شده و تأکید شد که برای جلوگیری از اینگونه اختلافات مأمورین مربوطه با بکار بردن تدابیر لازمه اقدام و نتیجه را اعلام دارند.

 

[حواشی تلگراف]

[گوشهٔ چپ بالای سند:] شاهرود

[حاشیه راست صفحه:] ۲ اسفندماه برای رونوشت

رونوشت نامه شماره ۴ / ۱۷۴۶ [امضاء]

[ناخوانا] ۲۸ بهمن

برای بایگانی: ۲۹ [بهمن]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]