[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره: ۱۱۹۰۴

تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۳۱

پیوست: دارد

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان هشتم

 

وزارت کشور

معطوفاً بنامه شماره ۱۸۷۳۴ / ۶۹۰۱۷- ۱۳ آبان ماه ۱۳۳۱ با اعاده عین رونوشت خلاصه دادخواست علی اکبر حسن زاده و ۲ نفر دیگر که در شکایت از شرارت عدۀ در رفسنجان بمجلس شورای ملی معروض داشتهاند باستحضار میرساند.

چون این موضوع ضمن گزارشات شماره ۹۳۳۴ ۵۹۴۷۷ /ن-۱۰ مهر ماه ۱۳۳۱ و ۹۵۷۴- ۹۱۸۶۲- ۱۵- مهر ماه ۱۳۳۱ و ۱۰۲۱۶ ۴۸۴۸۷/ک– ۲۷ مهرماه ۱۳۳۱ و ۱۱۲۱۰- ۱۱۲۶۶ - ۱۳ آبان ماه ۱۳۳۱ عرض شده مقرر فرمایند بنامههای نامبرده مراجعه نمایند.

از طرف استاندار استان هشتم

[امضا]

 

مهر: ثبت کل وزارت کشور

شماره: ۲۲۱۵۴

۸ آذرماه

شماره: ۷۴۸۴۷

۶ آذر ماه ۱۳۳۱

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]