[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره کتاب: ۳۱۷۴۴

 

[آرم]

اداره تلگرافی دولت علیۀ ایران

سنه: [۱۳۰۶]

 

از: کرمان به: ط [طهران]

شماره قبض: ۶۶۸

شماره تلگراف: ۱۱۳

عدد کلمات: ۱۱۰

تاریخ اصل: ۱۶

توضیحات: -----

تاریخ وصول: روز ۱۷ ماه بهمن

 

ریاست وزراء اعظام:

مطابق راپورت واصله بواسطه اقدامات سید ابوالقاسم مجتهد و سید یحیی پسر شاهولد ریحان در [ناخوانا] بر علیه حضرات بهائیها دیروز زنهای بهائی را اوباش از حمام بیرون کردهاند، بیم آن میرود که در موقع چراغان نیمه شعبان سوءاتفاقی رخ بدهد، نظمیه رفسنجان بیش از ده نفر آژان ندارد از رئیس قشون خواهش کردم ده نفر دژبان برای چند روز به رفسنجان اعزام دارند جواب میدهد بدون اجازه لشگر نمیتواند عدهای بدهد از امنیه خواستم مستدعی است مقرر شود وزارت جنگ یا امنیه امر لازم خود را صادر نمایند.

[مهر و امضا] ۱۷ بهمن – شماره ۶۳۵۶

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]