[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

ریاستوزراء

سواد تلگراف واصله از حکومت کاشان

 شماره: ۶۷

مورخه: -----

نمره: -----

 

مقام مقدس ریاست وزراء عظام دامت عظمته

تلگراف مطاع مبارک تحت شماره ۱۱۰۱۸ زیارت امروز ۲۴ میزان مفاد تلگراف مبارک بموقع اجرا گذارده شد مدرسه وحدت بشر با حضور معاون حکومت ریاست معارف در تحت تفتیش و نظارت اداره معارف مفتوح گردید. اوامر مبارک به آقایان علماء اعلام و آقای آقا سید احمد درب [ناخوانا] ابلاغ شد حسبالامر مبارک این غلام وکیل ژاندارمری شب و روز مواظب حفظ انتظامات شهر بوده و در سایه توجهات بندگان حضرت اشرف روحی فداه امیدواریم هیچگونه سوء حادثه هم رخ ندهد.

۲۴ [میزان]

[امضا:]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]