[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

نمرۀ عمومی: -----

نمرۀ خصوصی: -----

کارتن: -----

دوسیه: -----

 

[آرم]

ریاست وزراء

 

نوع مسوده: -----

موضوع مسوده: -----

ضمیمه: -----

مسئول پاک نویس: -----

 

تاریخ تحریر:----- ماه: -----

تاریخ پاک نویس: ----- ماه: -----

تاریخ ثبت: ----- ماه: ----- ۱۳

 

زنجان تلگراف شود

توسط اداره حکومتی

خدمت جناب مستطاب حجةالاسلام آقای حاج میرزا علی اکبر آقا مجتهد اردبیلی دامت برکاته از تشریف فرمائی حضرتعالی بزنجان چند روز قبل مستحضر شدم اگر تا بحال به شخص خودتان مراجعه نکردم برای این بود که میخواستم درست حقیقت امر را دریافته باشم پس از تحقیق معلوم شد هیچگونه پیشآمدی و حرکت حضرتعالی را ایجاب نموده باشد از ناحیه مأمورین بروز نکرده و بلکه خود حضرتعالی چنین استنباط فرموده بودید که مقتضیاتی غیبت عالی را از اردبیل الزام میکرده اگر چه قطع دارم که در گزارش چندی قبل اردبیل حضرتعالی به مقتضای مقام روحانی و وظایف اخلاقی که در حفظ آسایش قاطبه اهالی بر عهده دارید بر خلاف آنچه شنیده میشده[۱] هیچگونه نظری نداشتهاید بلکه بر وفق رویه دیرینه خودتان همواره با مأمورین دولت در حفظ انتظامات مساعدت و همراهی میفرمودهاید با این حال چنانچه مایل به چندی دوری از اردبیل باشید ممکن است به طهران تشریف بیاورید که درک فیض ملاقات عالی هم شده باشد والا برای مراجعت هیچ مانعی نیست و میتوانید بسلامتی تشریف ببرید.

[امضاء]

 

[یادداشت زیر نامه] فوری سواد برای آقای حاج امام جمعه خوئی بفرستید.

۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۶ [امضاء-دبیران]

 

[یادداشت حاشیه راست صفحه]

به شماره ۱۱۷۳ در مورخه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۶ مخابره شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] مقصود قتل امین العلمای اردبیلی است.