[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

اداره: دفتر وزارت

دائره: رمز

 

محرمانه

 

تاریخ: ۲۷ خرداد ماه ۱۳۱۹

شماره ۱۰ / ۸۹۳ پیوست: ۱

 

جناب آقای نخستوزیر

پیرو معروضه شماره ۱۰ / ۸۷۲ – ۲۵ خرداد ۱۳۱۹ رونوشت گزارش رمز تلگرافی پستل سنگسر که در تتمیم گزارش پیش رسیده است برای آگهی خاطر مبارک به پیوست تقدیم میشود.

وزیر پست و تلگراف و تلفن

[امضاء]

 

[مهر- ورود به دفتر ریاست وزراء]

شماره: ۹۶۶۱

بتاریخ: ۲۳ آبان ماه ۱۳۱۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]