[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۱ آبان ۱۳۳۱

پیوست: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان هشتم

 

وزارت کشور

معطوفا بنامه شماره ۱۳۹۳۷ - ۴۲۳۶۷ - ۲۱ مهر ۱۳۳۱ موضوع واقعه روز دهم مهرماه سال جاری در ماهان مراتب طی شمار  ۹۳۱۱ - ۱۰ مهر ۱۳۳۱ و ۹۴۷۶ - ۱۳ مهر ۱۳۳۱ و ۹۵۶۸ - ۱۵ مهر ۱۳۳۱ گزارش گردیده و برای مزید استحضار اشعار میدارد.

 فعلاً پرونده مربوط باین موضوع در بازپرسی شعبه دوم دادگستری کرمان تحت رسیدگی میباشد و از آقای دادستان استان هشتم نیز خواسته شد که این بازپرسی  و رسیدگی از روی کمال بیطرفی و سریعاً انجام شود خود اینجانب کاملا مراقب است و البته بعد از حصول نتیجه نهائی تحقیقات و اقدام بازپرسی مراتب را متعاقباً باستحضار میرساند -

 استاندار استان هشتم-

[امضا]

 

[شماره و تاریخ دستنویس در پائین صفحه]

۱۹۲۴۶ - ن

۱۲ آبان ۱۳۳۱

 

[مهر:]

[ناخوانا] [ورود بدفتر]

شماره: ۳۶۹۲۹ 

بتاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۳۱

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]