[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت دادگستری

ادارۀ دفتر کلّ وزارتی

شمارۀ: ۳۷۳۹۹

به تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۲۳

 

ریاست وزیران

بازگشت به نامهٴ شمارۀ ۲۲۶۸ به تاریخ ۲۶ دی ۱۳۲۳ راجع به واقعهٴ شاهرود به استحضار خاطر عالی می‌رساند بازپرسی که از مرکز برای تحقیقات اعزام شده بود، پرونده را تکمیل نموده و مراجعت کرده است و به دادسرای شاهرود هم تأکید شده است رسیدگی و نتیجه را گزارش دهند. پس از وصول گزارش جریان مجدّداً به استحضار می‌رسد.

وزیر دادگستری، [از طرف، امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۹۶۲۰، تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۲۳]

[حاشیهٴ ۲:] آقای صدیقی، ۱۲ بهمن ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۳:] سابقه، ۱۸ بهمن ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۴:] تا وصول گزارش بایگانی شود. ۲۲ بهمن ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]