تخریب قبرستان بهائی توسط گروه ناشناس که ۲۵۰۰ اصله درخت را قطع نموده و انباری [غسالخانه] موجود در محل را سوزانده‌اند.