روز پنج شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۵ ساعت حوالی پنج صبح گلستان جاوید قروه با خاک یکسان شد.