تکه زمین که قبور در آن قرار داشته ، پس تخریب مملو از تکه های شکستۀ سیمان و آجر همراه با سنگ قبر که بنظر میرسد که از خاک بیرون آورده شده ولاکن گل و سنگهای خورد شده بر رویش ریخته شده