تخریب تعدادی از سنگ قبرهای متعلق به بهائیان در گورستان شهر یزد - آبان ١٣٩٨ - این گورستان طی سالهای گذشته هم بارها از سوی افراد ناشناس تخریب شده بود.