توضیح: گلستان جاوید مهدی آباد یزد، که با موافقت مسئولین در سال ٦٣ به جامعه بهائی واگذار شد، و بهائیان یزد در آن درختکاری کردند. این گورستان در سال ٩٢ تخریب  شد، درختان آن را بریدند، و خندق عمیقی در اطراف آن حفر کردند تا بهائیان نتوانند وارد گورستان شوند