تخریب و ویرانه‌های گورستان بهائیان در شیراز -  تیر ١٣۵٨ تخریب سنگهای روی قبور