تخریب و ویرانه های قبرستان بهائیان در شیراز -  تیر ١٣۵٨ باقی‌مانده سنگهای روی قبور