تخریب و ویرانه های گورستان بهائیان در شیراز تیر ١٣۵٨ ساختمان اصلی توسط آتش سوزی تخریب گردیده