تخریب گورستان بهائیان در شیراز تیر ١٣۵٨- قبر‌های خالی توسط آشغال پر شده است