تخریب و ویرانه های قبرستان بهائیان در شیراز تیر ١٣۵٨ ساختمان اصلی توسط آتش سوزی تخریب گردیده