تخریب گلستان جاوید قائم‌شهر - سنگهای قبور را از جا کنده‌اند، بعضی از قبر‌ها را باز کرده‌اند، درخت‌ها را بریده‌اند