عکسهای گورستان بهائیان تخریب شده در نجف آباد که مورد استفادۀ ویلاشهر نیز قرار میگرفت در شهریور ١٣٨۶ که سنگهای قبور به کناری انداخته شده، درختها را شکسته و محل قبور را صاف نمودند.