گروهی ناشناس به گورستان هجوم آوردند، قبرها را خراب کردند و درختان گورستان را بریدند.