عکس‌های مختلف از تخریب قبرستان بهائی توسط گروه ناشناس که ٢٥٠٠ اصله درخت را قطع نموده و انباری [غسالخانه] موجود در محل را سوزانده‌اند