گروهی ناشناس به گورستان بهائی در اصفهان حمله کردند، ٢۵٠٠ درخت را بریدند وغسالخانه را آتش زدند.