گروهی ناشناس به قبرستان بهائی در اصفهان حمل کردند، ٢٥٠٠ درخت را بریدند وغسالخانه را آتش زدند