تخریب گلستان جاوید (گورستان بهائیان) در آباده، سال ۱۳۳۴