[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

(دولت علیه ایران)

[آرم]

وزارت داخله

۱۱ میزان - ۱۳۰۰

 

طهران کاشان

بتاریخ: ۲ صفر ۱۳۴۰ [۱۳ مهر ۱۳۰۰]

اسم نویسنده-----؛

صادره: رقمه

 

نمره کتاب ثبت ۳۶۷۸ – ۱۰۷۸۸

کارتن ۳

دوسیه ۲

ذکر نمرههای قبل-----

شعبه تحریرات-----

ضمیمه-----

ارسال در ساعت ۱۱ میزان [مهر] ۱۳۰۰

 

حکومت جلیله کاشان و نطنز   

راپرت نمره ۷۲۹ واصل و از مساعی جنابعالی در رفع پارۀ از اختلافات اطلاع حاصل شد بطوریکه در جواب تلگرافات اشاره شد اولیای امور از اقدامات جنابعالی کمال رضایتمندی دارند بدیهی است با حسن کفایت و [ناخوانا] بحل و تسویه هر مشکلی قادر و بحفظ نظم و آسایش کافه طبقات موفق خواهد شد مخصوصاً وزارت داخله خدمات جنابعالی را تمجید و تقدیر میکنند راجع [ناخوانا] مقام منیع ریاست وزرای عظام همراهی و از همه امور اطلاع حاصل خواهید کرد

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]