[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی

 

به تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۲۰

شمارۀ: ۷ - س - ۱۲۷۳

 

محرمانه و فوری است

 

ادارۀ کلّ شهربانی

بازگشت به شمارۀ محرمانهٴ ۴۷۰۹۴ – ۶۰۳۲۲-  ا، موضوع تجدید ساختمان محفل بهائیان در تهران، طبق دستور شفاهی که داده شده است، اقدام نمایید.

 

وزیر کشور، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] طبق دستور شفاهی که داده شده، اقدام نمایید. [امضاء].

[دستنوشته ۲:] تجدید شود.

[دستنوشته ۳:] تجدید شد. ۳۰ آبان ۱۳۲۰، [امضاء].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]